AVÍS LEGAL

 

Informació de la seu electrònica o lloc web

El titular d’aquest lloc web és l’Associació de Cultura Comú de Particulars amb NIF: G-25261652 , d’ara endavant COMÚ DE PARTICULARS, amb seu al C/ La Font 17, 25500 La Pobla de Segur (Lleida). El telèfon de contacte és el 973680117.

COMÚ DE PARTICULARS té la seu electrònica en el lloc web https://comudeparticulars.cat, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de COMÚ DE PARTICULARS.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://comudeparticulars.cat són de titularitat exclusiva de COMÚ DE PARTICULARS o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text de la Llei de propietat intel·lectual.

Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El titular explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal.

No obstant això, en determinats supòsits el titular COMÚ DE PARTICULARS pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

COMÚ DE PARTICULARS

C/ La Font 17

25500 la Pobla de Segur (Lleida)

comu@comudeparticulars.cat

No s’autoritza en cap cas:

· La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a COMÚ DE PARTICULARS mitjançant framing.

· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui de COMÚ DE PARTICULARS mitjançant in line linking. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a COMÚ DE PARTICULARS acord amb les disposicions vigents.

· L’ús comercial dels continguts del lloc web COMÚ DE PARTICULARS.

· L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de COMÚ DE PARTICULARS, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

COMÚ DE PARTICULARS es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de COMÚ DE PARTICULARS, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

COMÚ DE PARTICULARS en compliment amb el que disposa l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions. Així com, adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

A) Dades recollides a través de formularis

En cas que faciliti les seves dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

El titular només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions pròpies, a l’efecte del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel • lació o oposició amb relació a les seves dades de caràcter personal tractades per COMÚ DE PARTICULARS en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

COMÚ DE PARTICULARS

C/ La Font 17

25500 la Pobla de Segur (Lleida)
 

comu@comudeparticulars.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, pot formular les seves sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació, reinstal·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de COMÚ DE PARTICULARS.

En la seva seu electrònica, COMÚ DE PARTICULARS utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades com són Google Analytics i similars. Podeu obtenir més informació sobre les cookies a la nostra pàgina: Política de cookies.

L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de COMÚ DE PARTICULARS.

Responsabilitat amb relació als continguts

COMÚ DE PARTICULARS treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest senti COMÚ DE PARTICULARS es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.

COMÚ DE PARTICULARS no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de COMÚ DE PARTICULARS. No obstant això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Copyright © 2018 – Comú de Particulars. Tots els drets reservats.